Aktuality

Den dětí v MŠ

Dne 1. 6. 2020 proběhla na zahradách MŠ oslava Dne dětí.
Děti z malé třídy se na den staly indiány a plnily soutěže, při kterých si mohly vyzkoušet činnosti ze života indiánů jako např. výrobu indiánské čelenky, indiánské tance nebo lov bizona. Děti ze střední třídy a velké třídy se proměnily v broučky a čekaly na ně soutěže, během kterých se seznamovaly s životem hmyzu a jiných zvířat žijících na zahradách.
Na závěr soutěží a her dostaly všechny děti odměnu v podobě balíčku sladkostí, za které velmi děkujeme SRPDŠ.
I když letošní Den dětí proběhl s omezením a v jiných podmínkách, než tomu bylo v předešlých letech, měl u dětí velký úspěch a všichni jsme si ho moc užili.

Mateřská škola Horní Benešov

• • •

Projektový den v ŠD - "Život v lese"

V rámci projektového dne navštívil 6. 3. 2020 naši školní družinu pan Michal Hrabec, revírník z Lesů ČR z pobočky Horní Benešov. Projektové odpoledne na téma: "Život v lese" bylo připraveno pro děti 1. a 2. oddílu ŠD. Předem jsme se s revírníkem společně domluvili na obsahu a rozsahu náplně projektu (naštěstí pro nás jsme projekt stihli jen pár dní před uzavřením školy z důvodu koronaviru).
Na úvod vyprávění pan Hrabec zahrál dětem na lesnici uvítací melodii "Vítáme vás", která se hraje při zahájení lovu. Nejdříve dětem vysvětlil, co je náplní práce revírníka. Děti se během velmi zajímavého vyprávění dozvěděly vše o ochraně mladých lesních porostů a okusování větviček zvěří. Prohlédly si názornou ukázku zničeného mladého výhonku způsobenou okusem lesní zvěře. Revírník všem vysvětlil, co jsou, a k čemu slouží oplocenky proti zvěři, proč se v lese provádějí prořezávky a probírky. Své vyprávění lesník prokládal obrázky a videoukázkami na interaktivní tabuli, kde mohly děti vidět kácení stromů, poznaly práci lesních dělníků a těžbu dřeva v náročném terénu.
Děti se také seznámily s výrobky ze dřeva, zhlédly práci na pile, poznávaly hudební nástroje (lesní roh, lesnice). Během projektu měly děti i krátké přestávky, které využily k občerstvení a dotazům na pana revírníka. Chtěly bychom všechny děti pochválit za vzorné chování během celého odpoledne a taky za zájem o to, co vše se v lese děje.
Na závěr si pan revírník připravil zábavnou formou soutěž v poznávání volně žijících ptáků a vysvětlil dětem pojem kynologie a sokolnictví. Panu Hrabcovi patří velké poděkovaní za příjemné odpoledne plné nových zkušeností a poznatků o životě v lese.

Lenka Zahumenská a Anna Šidliáková, vychovatelky ŠD

Fotografie naleznete zde >>

• • •

OZNÁMENÍ VOLNÝCH DNÍ - (ŘEDITELSKÉ VOLNO)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vám oznamuji udělení volných dní na dny 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020. Volné dny uděluji z organizačních a technických důvodů.
V souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním znění, nebude žákům ZŠ umožněno stravování ve školní jídelně. V těchto dnech nebude zajištěn provoz školní družiny.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

Slavnostní předání vysvědčení

Vážení rodiče,
vzhledem k rozvolnění opatření pro tento týden proběhne slavnostní předání vysvědčení pro žáky 9. tříd dne 25. 6. 2020 od 16:00 v kongresovém sále. Každý žák musí přinést čestné prohlášení.

Předání vysvědčení pro žáky 1. - 8. tříd proběhne dne 26. 6. 2020 od 8:00 na travnatém hřišti a následně ve třídách. Zúčastnit se mohou všichni žáci. Každý žák předá při příchodu třídnímu učiteli čestné prohlášení.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

Letní příměstský tábor Horní Benešov
13. 7. – 17. 7. 2020

Společnost Eurotopia o. p. s ve spolupráci se Sociální komisí města Horního Benešova, Základní Školou Horní Benešov a SRPDŠ Horní Benešov, pořádají Letní příměstský tábor v termínu od 13. 7. 2020 do 17. 7. 2020. Celková cena tábora je 2030,- Kč. Dětem, které mají zaplacený příspěvek na SRPDŠ bude cena tábora snížena o 530,- Kč na 1500,- Kč. V ceně jsou zahrnuty vstupy a doprava, v ceně není zahrnuta strava. Vyplněné přihlášky odevzdávejte ve škole třídním učitelům, případně paní Kuchařové. Podrobné informace naleznete v přihlášce. Veškeré případné dotazy zodpoví paní Dobešová tel. 732806507.

Program tábora naleznete zde

Přihlášku do tábora naleznete zde

• • •

Setkání rodičů dětí přijatých ke školní docházce od 1. 9. 2020

Srdečně zveme všechny rodiče dětí, které byly přijaty ke školní docházce od 1. 9. 2020, na setkání, které se uskuteční 24. 6. 2020 od 16:00 v přízemí budovy 1. stupně. Na setkání budou rodičům předány veškeré informace týkající se nástupu dětí do 1. třídy.

• • •

Schůze SRPDŠ

Dnes 23. 6. 2020 od 18:00 v budově 2. stupně základní školy proběhne volební schůze SRPDŠ. Všichni jsou srdečně zváni.

Petr Rak, předseda SRPDŠ

• • •

DALŠÍ POSTUP V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Jak postupovat po oznámení výsledků v přijímacím řízení? Zde jsou dokumenty ke stažení.

Další postup po přijímacích zkouškách

Žádost o nové rozhodnutí o přijetí

• • •

Celá škola sportuje - olympiáda

Milí žáci,
na konci školního roku probíhají každoročně OLYMPIJSKÉ DNY.
Vzhledem k současné situaci nemůžeme zorganizovat "OLYMPIÁDU" tradičním způsobem, ale o sportovní zážitek ani v letošním roce nepřijdete.

Od 15. do 24. června proběhne projekt s názvem CELÁ ŠKOLA SPORTUJE. Veškeré informace naleznete zde

Tabulku disciplín naleznete zde

• • •

Fotografická soutěž - příroda, fauna a flóra kolem nás

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili květového projektu NAŠE PLANETA.
Všechny výtvory, básně a komiksy budou vystaveny od 7. 9. 2020 v IC a MK Horní Benešov.

Na tento projekt navazuje FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ. Veškeré informace naleznete zde

• • •

Volba předsedy a místopředsedy SRPDŠ

Dne 23. 6. 2020 v 18:00 proběhne schůze SRPDŠ. Na programu schůze bude volba nového předsedy a místopředsedy spolku.
Zájemci o kandidaturu se mohou přihlásit do 18. 6. 2020 do 14:00 na email – zanda.zshb@seznam.cz.
Děkujeme za spolupráci.

Petr Rak, předseda SRPDŠ

• • •

Závěr školního roku 2019 - 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

tento týden byly zaslány poslední výukové materiály za letošní školní rok. Děkujeme Vám za trpělivost, snahu a spolupráci při plnění zadaných úkolů.
Závěrečné hodnocení prospěchu a chování proběhne následujícím způsobem.
Při stanovování závěrečné známky bude brána na zřetel známka, kterou měli žáci na pololetním vysvědčení, dále známky, které získali v době před uzavřením školy a také budeme přihlížet k plnění úkolů z domácí výuky. Při nedostatečném prospěchu budou rodiče informováni prostřednictvím EŽK. Informace o předávání vysvědčení boudou zveřejněny na webových stránkách školy. V den, kdy bude žákům předáváno vysvědčení, bude také vyhodnocena soutěž "Naše planeta".
V týdnu od 15. června do 20. června proběhne pro žáky fotosoutěž a olympiáda netradičním způsobem. Podrobné podmínky soutěží naleznete 15. června na webových stránkách školy a na EŽK.
Odevzdání učebnic proběhne na naší škole následujícím způsobem.
Žáci 9. třídy odevzdají veškeré učebnice, tabulky, atlasy atd. ve středu 10. a 17. června v době od 8.00 do 10.00. Ostatní žáci (1. - 8. třída) odevzdají učebnice na začátku příštího školního roku.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

letošní zápis do školní družiny pro rok 2020/2021 bude probíhat elektronickou formou na webových stránkách ZŠ Horní Benešov.
Žádáme Vás o vyplnění přihlášky, kterou naleznete zde

Na přihlášce nemusíte vyplňovat odchody dětí a podpis rodičů, tyto informace doplníme v září. Vyplněnou přihlášku prosím odešlete na email: zahumenska.zshb@seznam.cz nejpozději do 20. 6. 2020. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

JARNÍ SBĚR PAPÍRU A PLASTOVÝCH VRŠKŮ

Ve středu 17. června 2020 proběhne na škole každoroční sběr papíru a plastových vršků. Výtěžek bude opět poukázán na účet SRPDŠ.

Informace ke sběru naleznete zde

• • •

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ NA KONZULTACE

Vážení rodiče,

žádám Vás o elektronické přihlášení žáků 2. stupně k docházce na konzultace, které začnou 8. června 2020 za daných podmínek.
Dotazník vyplňte nejpozději do pátku 5. 5. 2020 do 10:00.

Podrobné podmínky naleznete zde

Přihlášením dítěte vyjadřujete souhlas s podmínkami. Konzultace budou probíhat v době od 8:00 do 11:00 a to následujícím způsobem:
6. třída – pondělí (8. 6., 15. 6., 22. 6.)
7. třída – úterý (9. 6., 16. 6., 23. 6.)
9. třída – středa (10. 6., 17. 6., 24. 6.)
8. A – čtvrtek (11. 6., 18. 6, 25. 6.)
8. B – pátek (12. 6., 19. 6.)

Zároveň budou od 8. 6. 2020 ukončeny konzultace pro žáky 9. třídy na přijímací zkoušky.
Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

• • •

Soutěž "Naše planeta"

V 9. týdnu byla na celé naší škole vyhlášená ve čtyřech kategoriích soutěž nazvaná "Naše planeta". Každá kategorie dostala blíže specifikovaný úkol.
Mladší děti své výrobky přinesly do školy, starší žáci zatím posílali fotografie básní a komiksů na e-maily třídním učitelům.

(Protože od pondělí 8. 6. mohou žáci 2. stupně opět do školy, žádáme všechny žáky od 6. do 9. třídy, kteří se zapojili do soutěže, aby v týdnu od 8. do 12. června přinesli své práce v originální podobě do školy.)

Ve všech kategoriích se nám sešlo velmi mnoho úžasných prací, a proto jsme ustanovili několik nezávislých komisí, aby se ujaly hodnocení jednotlivých výrobků.
Proto také posouváme termín vyhodnocení a vyhlášení celé soutěže.

Během příštího týdne (8. 6. - 12. 6.) budou vyhodnoceny práce dětí na 1. stupni a v následujícím týdnu (15. 6. - 19. 6.) proběhne hodnocení básní a komiksů na 2. stupni.
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne v den předávání vysvědčení.

• • •

Informace k vyučování na 1. stupni ZŠ od 25. 5. 2020

Žádám rodiče a děti, aby před začátkem vyučování dodržovali vymezené prostory a rozestupy (2 metry). Ve vymezeném prostoru budou děti vyzvednuty vyučujícím v 8:00.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Rozdělení žáků do výukových skupin naleznete zde

Rozvrhy hodin platné od 25. 5. 2020 naleznete zde

Časový plán dne naleznete zde

 

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

Přihlášku do odpoledního vzdělávání k vytištění naleznete zde

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 11. až 16. dubna 2020 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do mateřské školy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

Bavorsko k nezaplacení

Na duben jsme pro naše žáky plánovali poznávací zájezd do německého Bavorska, ale vzhledem ke koronavirové karanténě jsme po dohodě s rodiči žaků a s cestovní kanceláří, se kterou spolupracujeme, přesunuli celou akci na jaro 2021. Věříme, že tento termín již bude na cestu do Německa bezpečný.
Těm, kteří ze zájezdu odstoupili, vrátíme celou finanční částku, kterou do pobytu vložili. Všichni, jichž se vrácení peněz týká, budou telefonicky osloveni a bude jim oznámeno, kdy a kde si mohou peníze vyzvednout.

• • •

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ OD 25. 5. 2020 - aktualizováno

Žádám všechny rodiče o závazné vyplnění dotazníku ohledně nástupu dítěte do školy od 25. 5. 2020. Dotazník vyplňte nejpozději do 21. 5. 2020. Po tomto termínu nebude již možné dítě do ZŠ přihlásit.

Podrobné podmínky naleznete zde

Pokud není uvedeno v podmínkách školy, platí podmínky a doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Nově vydané podmínky zároveň ruší všechny starší podmínky dané školou.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

Přihlášku do odpoledního vzdělávání k vytištění naleznete zde

• • •

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ K DOCHÁZCE DO MŠ OD 25. 5. 2020

Žádám všechny rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu, o závazné vyplnění dotazníku ohledně nástupu dítěte do MŠ od 25. 5. 2020. Dotazník vyplňte nejpozději do 21. 5. 2020. Po tomto termínu nebude již možné dítě do MŠ přihlásit.

Podrobné podmínky naleznete zde

Pokud není uvedeno v podmínkách školy, platí podmínky a doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Nově vydané podmínky zároveň ruší všechny starší podmínky dané školou.

Děkuji. Mgr. Zdeněk Žanda

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde

• • •

Jednotná přijímací zkouška bude 8. a 9. června

Jednotná přijímací zkouška bude mít jen jeden termín, nikoli dva. Ministerstvo školství připravilo projekt "Přijímačky bez obav", v rámci kterého si studenti mohou testy nanečisto online procvičit. Na čtyřleté obory se budou zkoušky konat 8. června, na víceletá gymnázia o den později. "Prodloužili jsme čas pro složení zkoušky, a to o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka," uvedl ministr školství Robert Plaga.

• • •

KONZULTACE PRO DEVÁTOU TŘÍDU

od 11. května 2020 budou na naší škole probíhat konzultace k přípravě na přijímací zkoušky.

Čestné prohlášení k vytištění naleznete zde
Podmínky konzultací pro devátou třídu naleznete zde

• • •

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku ohledně docházky Vašeho dítěte do mateřské školy. Veškeré informace jsme zpracovali a po dohodě se zřizovatelem (Městem Horní Benešov) jsme se rozhodli, že mateřská škola bude znovuotevřena dne 25. 5. 2020. Během pobytu v mateřské škole nebudou mít děti povinnost mít na obličeji roušku.

Z důvodu neustálých každodenních změn ze strany Vlády ČR budou přesné podmínky znovuotevření mateřské školy zveřejněny nejdříve ve středu 20. května 2020.
Pokud jste dotazník nestihli vyplnit, nebo chcete své odpovědi změnit, můžete tak učinit od 20. 5. 2020 na webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Od tohoto data bude zveřejněn krátký upřesňující dotazník.

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu mateřských škol naleznete zde

1. STUPEŇ ZŠ

Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku ohledně docházky Vašeho dítěte do školy. Od 25. 5. 2020 mohou děti 1. - 5. tříd (za dodržení zvláštních hygienických podmínek) navštěvovat výuku na základní škole.
Z důvodu neustálých každodenních změn ze strany Vlády ČR budou přesné podmínky znovuotevření 1.stupně z zveřejněny nejdříve ve středu 20. května 2020.
Pokud jste předešlý dotazník nestihli vyplnit, nebo chcete své odpovědi změnit, můžete tak učinit od 20. 5. 2020 na webových stránkách ZŠ a MŠ Horní Benešov. Od tohoto data bude zveřejněn krátký upřesňující dotazník.

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol naleznete zde

2. STUPEŇ ZŠ

Dle rozhodnutí MŠMT bude od 11. května 2020 umožněno žákům 9. tříd navštěvovat konzultace k přijímacím zkouškám ve škole. Veškeré podrobné informace budou zveřejněny v úterý 5. května 2020 na webových stránkách školy (včetně krátkého dotazníku).

Mgr. Zdeněk Žanda

Informace z MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol naleznete zde

• • •

Oznámení výsledků zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 6. až 26. dubna 2020 proběhl dálkovou formou elektonicky zápis dětí do 1. třídy.
Výsledky zápisu najdete zde

• • •

zápis mš

• • •

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - informace

Vážení rodiče,
v měsíci květnu proběhne zápis do Mateřské školy v Horním Benešově. Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.
Podrobnější informace a odkazy k elektronickému zápisu budou zveřejněny ve středu 29. dubna 2020 na webových stránkách školy.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

zápis 1.třídy

• • •

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ON-LINE

Vážení rodiče,
pro děti z mateřské školy Vám nabízíme odkazy na webové stránky, které Vám pomohou s rozvíjením Vašich dětí během pobytu doma.
Pro přípravu budoucích prvnáčků máte ke stažení k dispozici E-book - Chystáme se do 1. třídy. Věříme, že Vám tyto webové stránky zpestří den s Vašimi dětmi.

E-book - Chystáme se do 1. třídy

Česká televize:

ČT - předškolní vzdělávání

Pracovní listy (grafomotorika, předmatematické představy, zrakové vnímání, uvolňovací cvičení, motorika mluvidel, příprava na první třídu, tvoření s dětmi, omalovánky, písničky, říkanky a různé aktivity pro děti:

Předškoláci

Šikovný cvrček

Bc. Lenka Kynclová, vedoucí učitelka MŠ

• • •

VLÁDNÍ NÁVRH UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLSTVÍ

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
Tělesná výuka bude zakázána.
Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

V červnu se budou realizovat samotné maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Možná bude realizace praktického vyučování (včetně odborného výcviku) a praktické přípravy ve středních a vyšších odborných školách za obdobných podmínek jako v případě školních skupin. Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Schéma uvolnění ve školách

Mimořádné opatření ve školách

• • •

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ZÁPISOVÉ LÍSTKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

• • •

VYZVEDNUTÍ VELIKONOČNÍCH FOTOGRAFIÍ

Oznamujeme rodičům žáků 1. stupně ZŠ, že fotky z velikonočního focení budou k vyzvednutí v kanceláři u paní Kuchařové, ve čtvrtek 9. 4. v době od 7.00 do 13.00 hodin..

• • •

ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Horní Benešov, vyhlašuje termín zápisu do prvních tříd a to ve dnech 6. až 26. dubna 2020.
Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku včetně dětí, kterým byl odložen začátek školní docházky o rok. Zápis bude probíhat dálkovou formou, bez přítomnosti dítěte ve škole, elektronicky přes www.zshornibenesov.cz, v případě potřeby po dohodě osobně.
Podrobnější informace a odkazy k elektronickému zápisu budou zveřejněny nejpozději den před začátkem zápisu.
Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

DŮLEŽITÉ - aktuální informace o přijímacím řízení na SŠ

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání na střední školy na stránce MŠMT

Přijímací zkoušky - informace

• • •

<< Archiv článků

dm software

Nepřehlédněte

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
UČITEL/UČITELKA 1. a 2. stupně ZŠ

• • •

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: změna od února - každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2019 - 2020

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz