online cvičení

logo ovoce do škol

Vybavení učebny F - Ch

EU

Program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

EU

Projekt "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

EU

Projekt "Společným vzděláváním k pevnějším sociálním vazbám III"

EU

Realizace energeticky úsporných opatření v objektu ŠJ při ZŠ a MŠ Horní Benešov

EU

Modernizace odborné výuky v ZŠ Horní Benešov

EU

Akce školy listopad 2020

VÝUKA V TÝDNU OD 23. 11. do 27. 11. 2020

Vážení rodiče,
dle nařízení vlády v týdnu od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020 pokračuje prezenční výuka 1. a 2. tříd (1. A, 1. B, 2. třída) a zároveň bude dále probíhat online výuka všech ostatních ročníků (3. až 9. třída).

Rozvrh hodin pro online výuku ke stažení

• • •

ZPŮSOB VÝUKY OD 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
dle nařízení vlády bude od 30. 11. 2020 probíhat výuka žáků 1. stupně (1.- 5. třídy) a žáků 9. tříd (9. A, 9. B) prezenční formou. Účast těchto žáků ve škole je povinná.
Žáci 6. – 8. ročníku (6. A, 6. B, 7. třída, 8. třída) započnou výuku tzv. rotačním způsobem – střídání celých tříd po týdnu. V týdnu od 30. 11. 2020 budou prezenční formou vzděláváni žáci 6. A a 6. B. Distančním způsobem (online) budou vzděláváni žáci 7. a 8. třídy.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Opatření PES pro oblast školství

Informace k provozu škol

• • •

Uzavření malé třídy v mateřské škole

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Ostrava ze dne 18. 11. 2020 č.j. KHSMS 56975/2020/BR/EPID dochází od chvíle doručení tj. od 18. 11. 2020 do 23. 11. 2020 včetně k uzavření těchto tříd: malá třída MŠ z důvodu pozitivního nálezu na Covid-19. Všechny děti a zaměstnanci z této třídy jsou umístěny do karantény.

Malá třída bude otevřena v úterý 24. 11. 2020.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

Nařízení khs v příloze

• • •

PRVŇÁČCI A DRUHÁČCI ZNOVU DO LAVIC

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Rozvrh jednotlivých tříd (1. A, 1. B, 2. třída) se nemění. Tělesná výchova bude koncipována formou procházek do okolí školy nebo odpočinkovou činností ve třídě, HV bude vyučována bez zpěvu.

Školní družina bude v provozu za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (týká se pouze žáků, kteří se prezenčně vzdělávají). Provozní doba družiny bude od 6:00 do 16:00 (pátek do 15:30).

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat všichni žáci (prezenční i distanční výuka) a zaměstnanci školy. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Ostatní strávníci si stravu odebírají bočním vchodem.

Nadále platí zákaz vstupu veřejnosti do budovy školy.

Činnost zájmových kroužků je zakázána.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

INFORMACE K PONDĚLÍ 16. 11. 2020

Dne 16. 11. 2020 je školní jídelna v provozu.

Výdej materiálů pro domácí výuku je z důvodu státního svátku pouze v pondělí 16. 11. 2020 v době od 13:30 do 15:00.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

Lyžařský výcvikový kurz 2021

Datum konání: 9. 1. 2021
Datum ukončení: 16. 1. 2021

Od 9. ledna 2021 se bude konat pro žáky 6. a 7. tříd lyžařský výcvikový kurz - Penzion Roháč, Karlov pod Pradědem.

Více informací naleznete zde

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě nejpozději do neděle 15. 11. 2020 na email zanda.zshb@seznam.cz

Přihlášku naleznete zde

Záloha 1000,- Kč do 30. 11. 2020, zbylá suma do konce prosince 2020.
Peníze lze zasílat na účet školy číslo 181807224/0300 a jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte.

Mgr. Zdeněk Žanda

• • •

KONZULTAČNÍ HODINY - ZMĚNA

Konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce budou od 9. 11. 2020 do odvolání probíhat pouze po předchozí telefonické domluvě v obvyklých časech.

Děkujeme za pochopení.

• • •

PRAVIDLA ONLINE VÝUKY

Kliknutím na obrázek zvětšete.

pravidla online výuky

• • •

NÁVODY PRO PRÁCI V GOOGLE CLASSROOM

• • •

POKRAČOVÁNÍ V DISTANČNÍ VÝUCE

Dle rozhodnutí vlády všechny třídy pokračují v distanční výuce i od 2. 11. 2020.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

ROZVRH HODIN - DISTANČNÍ VÝUKA OD 2. 11. do 6. 11. 2020

• • •

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče, milí žáci,
chtěl bych Vás prostřednictvím tohoto dokumentu seznámit se změnami distanční výuky na Základní škole Horní Benešov od 2. 11. 2020.

1. Od 2. 11. 2020 zavádíme nový způsob online výuky pro žáky 4. – 9. třídy. Žáci 1. – 3. třídy se k online výuce přidají dle požadavků vyučujících v následujících týdnech.
2. Stěžejní je komunikace žáků s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů pomocí programu Google Clasroom.
3. Rozvrh online hodin bude zveřejněn každý pátek do 14.00 na Google classroom a webových stránkách školy.
4. On-line hodiny jsou povinné, v případě, že se hodiny nemůžete zúčastnit, je nutné se řádně omluvit. V případě neomluvení může vyučující udělit neomluvenou hodinu.
5. Domácí výuku (zveřejněnou na Google classroom a webových stránkách školy) musí žáci odevzdat každý týden nejpozději do pátku 18.00. Pokud tento termín nedodrží bez řádného zdůvodnění, mají možnost odevzdat úkoly v náhradním termínu – tj. v pondělí do 12.00. V tomto případě však nemůže být žák hodnocen stupněm výborný.
Pokud žák neodevzdá práci ani v náhradním termínu, může být hodnocen nedostatečně.
6. Od 2. 11. 2020 používejte pro komunikaci s vyučujícími výhradně Google classroom a k tomu určené emailové adresy. Heslo bylo zasláno na EŽK.
7. Během měsíce listopadu budou výukové materiály zveřejňovány také na webových stránkách školy.
8. Žádáme žáky, aby vypracované materiály nezasílali v době od 18.00 do 7.00. Jestliže v tuto dobu materiály zašlete, nebudou vyučující okamžitě reagovat.
9. Od 2. 11. 2020 zavádíme také on-line konzultační hodiny pro žáky i rodiče. Každý den od úterý do pátku budou v době od 8.00 do 9.00 k dispozici všichni učitelé na Google classroom. V případě domluvy v jiném termínu. Můžete s nimi konzultovat dotazy k domácí výuce.
10. Pro žáky, kteří nemají možnost připojit se k on-line výuce budou zřízeny DV – BOXY (distanční výuka box). Tištěné materiály si mohou žáci (rodiče) vyzvednout v budově 1. stupně vždy v pondělí od 13.30 do 15.00 nebo v úterý od 8.00 do 10.00. Ve stejných termínech odevzdají žáci vypracované úkoly zpět do boxů.
11. Žáci 1. – 4. třídy komunikují denně dle pokynů třídního učitele.
12. Žádám všechny rodiče, aby v této složité situaci důsledně dohlédli na přístup svých dětí k distanční výuce.

13. Pravidla hodnocení v distanční výuce – klasifikace za splněné úkoly
- učitel reaguje na obdržený domácí úkol krátkým slovním zhodnocením (zpětná vazba, aby žák věděl, že učitel úkol obdržel)
- známky se zapisují do DmSoftware a budou použity k pololetnímu hodnocení

Výborný (1) – žák pracuje aktivně, tvořivě, ve výsledcích se objevuje minimální méně podstatná chybovost. Jeho ústní i písemný projev je logicky správný, přesný a výstižný, úkoly odevzdává včas.
Chvalitebný (2) – v úrovni, dosažených dovedností a vědomostí žák projevuje ucelené poznatky s méně častou chybovostí, která nemá zásadní význam pro správnost očekávaných výsledků. Jeho ústní i písemný projev je poměrně přesný bez podstatných nedostatků.
Dobrý (3) – úroveň vědomostí a dovedností má nepodstatné mezery, Nepřesnosti a chyby dovede žák za pomoci pedagoga korigovat. V jeho ústním i písemném projevu se objevují výraznější rezervy.
Dostatečný (4) – vědomosti a dovednosti žáka jsou podprůměrné, s častou chybovostí, práce postrádá tvořivost. Ústní i písemný projev vykazuje podstatné rezervy.
Nedostatečný (5) – nesplněný nebo nevypracovaný úkol bez řádného zdůvodnění ani v náhradním termínu.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

• • •

<< Zpět

covid info

online výuka

google classroom

dm software

Nepřehlédněte

KONTAKTY NA VEDENÍ ŠKOLY
775 318 429 - ředitel školy
739 206 429 - zástupce ředitele školy

• • •

Konzultace školního metodika prevence, Mgr. Beaty Dostálové: každé pondělí od 14.00 - 15.00 hodin.

• • •

Termíny prázdnin ve školním roce 2021 - 2022

• • •

FB stránka školy
fb

• • •

FOTOGALERIE ZŠ i MŠ zde
rajče foto

• • •

NOVÁ FOTOGALERIE MŠ zde
rajče foto

• • •

POVINNÁ DOCHÁZKA PŘEDŠKOLÁKŮ - NOVINKY V MŠ

• • •

certifikát UNICEF - NIC MOC

• • •

Co zabere na vši - informace

• • •

Vybrané kapitoly výchovy ke zdraví Sexuální výchova

• • •

Seznam alergenů

• • •

Nové projektové vize stavebních úprav školy
(velké soubory pdf, pomalejší načítání)

zahrada

zasedačka

• • •

Doporučujeme

Program Adobe reader
(pro soubory pdf) ke stažení zde
 
tlačítko

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz