Výchovný poradce

Kontakt

Ing. Ingrid Řepková

email: repkova.zshb@seznam.cz

Konzultační hodiny

pondělí: 14:00 - 15:30

Činnost výchovného poradce

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

 • pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP
 • věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním
 • zpracovává dokumentaci a vede databázi integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím plánem
 • zpracovává dokumentaci a vede databázi dalších žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Volba povolání

 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení
 • spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách a poskytuje jejich propagační materiály
 • pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku

Metodická a informační činnost

 • poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky, pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 • informuje rodiče a učitele o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí
 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o nadané žáky
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb

Specifické oblasti

 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky
 • spolupracuje se školním psychologem, speciálním pedagogem a metodikem primární prevence na základní škole
 • s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem

KDY MAJÍ RODIČE VYHLEDAT VÝCHOVNOU PORADKYNI?

 • jestliže potřebují poradit v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů svého dítěte, zejména jedná-li se o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
 • jestliže potřebují zprostředkovat spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb
 • jestliže potřebují spolupracovat s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte a Policií ČR
 • jestliže potřebují poradit s výběrem povolání a střední školy pro své dítě

Informace k přijímacímu řízení v r. 2018

(odkazy na web)

Tiskopisy přihlášek na střední školy 2018

Jednotná přijímací zkouška 2018

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Ilustrační testy příjímacího řízení

Další důležité informace

(soubory pdf)

Odvolání při nepřijetí na SŠ - vzor 1

Odvolání při nepřijetí na SŠ - vzor 2

Školní zralost (zápis do 1. třídy)

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz