Zhodnocení mimořádného režimu

Již více než rok pracuje Základní škola Horní Benešov v mimořádném režimu.

Za celou dobu došlo k velkému zlepšení v oblasti počítačové gramotnosti a online komunikace mezi učiteli, žáky i rodiči.

Na naší škole jsme zaváděli online hodiny nejprve v hlavních předmětech a postupně jsme zařazovali do rozvrhu hodin i jednotlivé výchovy. Po rozpačitých začátcích dnes usedají k notebookům všichni se samozřejmostí a úderem osmé či deváté hodiny ranní začíná školní vyučování.

Kromě online hodin mají žáci možnost po domluvě s jednotlivými učiteli absolvovat individuální konzultace, které jsou prioritně určeny pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Konzultace využívají ale i žáci, kteří nemají technické vybavení pro online výuku a vyzvedávají si každé pondělí, popř. úterý připravené úkoly do jednotlivých předmětů v papírové podobě.

Naše základní škola vytvořila skupiny po šesti žácích pro přípravu deváťáků na přijímací zkoušky, tyto homogenní skupiny mají možnost dvakrát týdně konzultovat s učiteli matematiky a českého jazyka učivo k přijímacím zkouškám na střední školy.

V případě, že dítě nemělo k dispozici potřebné zařízení pro distanční výuku, naskytla se možnost požádat o zapůjčení notebooku od školy. Tuto možnost několik rodin skutečně využilo. Před zapůjčením byla sepsána smlouva o výpůjčce, uvedené zařízení je možno využívat výhradně pro účely výuky a po ukončení distanční výuky bude navráceno zpět do školy.

Učitelé během online hodin využívají jak synchronní výuku (učitel je propojen s žáky ve stejný čas na stejném virtuálním místě. Zpravidla se jedná o výkladovou hodinu), tak i asynchronní výuku (žáci pracují na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem. Úkoly zadávají vyučující v souladu s platným rozvrhem tak, aby měl žák zadání k dispozici nejpozději na začátku dané vyučovací hodiny. Náročnost úkolu by neměla přesáhnout dobu vyučovací hodiny - pokud se nejedná o dlouhodobý úkol, nebo projekt. Vyučující určují termín odevzdání úkolu).

Škola pro rodiče zorganizovala 2x online třídní schůzky, rodiče mají možnost kontaktovat jednotlivé vyučující prostřednictvím e-mailů, telefonicky, popř. online.

Pro rodiče našich žáků jsme připravili dotazníkové šetření k distanční výuce, abychom získali zpětnou vazbu naší práce.

Dětem zaměstnanců IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Rovněž dětem zaměstnanců IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Vedení školy provedlo mnoho kontrol, hospitací, osobních setkání a vše proběhlo bez větších problémů. Pokud se drobné nedostatky objevily, po upozornění byly neprodleně odstraněny.

Správní nepedagogičtí zaměstnanci vykonávali pracovní povinnosti v úsporném režimu, ale běžný úklid probíhal denně dle pracovní náplně každého zaměstnance.

Administrativa pracovala po celou dobu bez omezení.

Na všech pracovištích se zvýšila hygienická opatření.

Pokud žáci ve škole fyzicky nebyli přítomni, pracovní dobu využili správní zaměstnanci k modernizaci, opravám a úpravám místností a projektům zaměřeným na stavební úpravy.

Po telefonické domluvě mohli do školy docházet žáci na individuální konzultace. Byl vytvořen živý dokument v programu dm software, v němž pedagogové zřídili rozpis pro jednotlivé žáky, aby nedocházelo ve škole k jejich vzájemnému střetávání.

Pedagogickým zaměstnancům byl umožněn přístup na pracoviště z důvodu ideálních podmínek pro online vysílání, dle uvážení ale mohli učitelé pracovat také on-line z domu.

Každý zaměstnanec byl seznámen vedením školy s náplní práce.

Pro zaměstnance, kteří se pohybovali ve školských zařízeních, byly zakoupeny nejprve roušky, posléze i respirátory FFP2, do každé místnosti na jednotlivých budovách ZŠ byla zakoupena dezinfekční mýdla, dezinfekce, papírové ručníky a všude byla dodržována hygienická pravidla vydána Ministerstvem zdravotnictví.

DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) – absolvované webináře byly většinou bezplatné.

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy

<< Zpět

© Základní škola Horní Benešov
web & design: Lenka Kuchařová 2010 e-mail: kucharova.zshb@seznam.cz